Quickscan rechtens verkregen niveau

Bij verbouwingen en gebouwtransformaties is vaak meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt. Anders dan vaak wordt beweerd of gedacht is hierbij niet het nieuwbouw niveau uit het bouwbesluit vereist maar het zogenaamde rechtens verkregen niveau.

Het rechtens verkregen niveau is een term die gehanteerd wordt in het bouwbesluit en is van belang om bij verbouwsituaties vast te stellen aan welke eisen voldaan moet gaan worden. Hier geldt het actuele kwaliteitsniveau van het bouwwerk. Dit niveau moet wel rechtmatig verkregen zijn (gebouwd of verbouwd volgens de toen geldende regels) en niet onder een absoluut minimum niveau liggen (bestaande bouw uit bouwbesluit). Het rechtens verkregen niveau geldt zelfs bij functiewijzigingen en of ingrijpende verbouwingen en het kan betekenen dat sommige intensieve en kostenverhogende maatregelen achterwege gelaten kunnen worden zoals bijvoorbeeld het realiseren van buitenruimten bij woningen of dat de regels voor energiezuinigheid en geluid minder streng gehanteerd worden.

voorbeeld gebouwstructuurLos van de regels is er een kwaliteitsniveau na te streven maar het rechtens verkregen niveau biedt de mogelijkheid om de kwaliteit en de beschikbare middelen te optimaliseren waardoor transformaties eerder haalbaar worden. Thomas Rouw, architect adviseert bij het vaststellen van het rechtens verkregen niveau middels een quickscan.

Deze quickscan geeft inzage waar eventuele optimalisaties te halen zijn. Daarnaast is het mogelijk dit onderzoek uit te breiden met een inventarisatie gebouwstructuur en bestemmingsplan onderzoek. Aan de hand van vlotte schetsen wordt aanwezige structuur beoordeeld of de gewenste programmering hierbinnen past om vast te stellen of grote kostbare aanpassingen van bestaande constructies achterwege kunnen blijven. De inventarisatie bestemmingsplan geeft inzage in de beperkingen en mogelijkheden binnen het bestemmingsplan. Eventueel kunnen ook milieu-beperkingen (bestaande bodemonderzoeken) in de inventarisatie worden meegenomen. De quickscan verschaft in een korte tijd inzicht in een groot deel van de risico’s en welke (on)mogelijkheden er zijn bij een transformatie of bij het aantrekken van bestaand vastgoed voor (bedrijfs)huisvesting.